Pakuočių apskaitaNuo pareigos registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade ir vykdyti pakuočių apskaitą atleidžiama:

• jeigu įmonė pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neprivalo būti registruota pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja (netaikoma gamintojams ir importuotojams, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia gaminius, supakuotus į pakuotę, kuriai taikoma užstato sistema);

• toms per ataskaitinį laikotarpį įmonės importuotoms prekėms (supakuotiems gaminiams), kurios pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neapmokestinamos importo PVM.Žaliojo taško nariai gali kreiptis į mūsų specialistus dėl detalesnės pakuočių apskaitos išaiškinimo. Specialiai savo klientams turime parengę knygą apie pakuočių apskaitą, ženklinimą bei atitiktį. Atsižvelgdami į einamųjų metų Teisės aktų pakeitimus, papildomai rengiame medžiagą Pakuočių bei pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo klausimais.

Taip pat savo nariams siūlome papildomą paslaugą: kvalifikuoti Žaliojo taško specialistai Jūsų įmonėje gali atlikti aplinkosauginį auditą.

Pakuočių apskaita vykdoma remiantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėmis

Neatsižvelgiant į Lietuvos rinkai tiektą pakuočių kiekį, visi gamintojai ir importuotojai turi vykdyti visų gaminių pripildytų pakuočių apskaitą; visi pakuočių gamintojai, importuotojai – visų tuščių pakuočių apskaitą.

Pakuočių apskaitos vedimo tvarka

1. Pakuočių apskaita turi būti vykdoma įmonės vadovo nustatyta tvarka.

2. Įmonės vadovas skiria asmenis, atsakingus už:

  • Pakuočių apskaitos vykdymą ir teisingą visų duomenų pateikimą;
  • Už teisingą pakuotės svorio nustatymą;
  • Dokumentų išsaugojimą.

3.Tvirtina svorio nustatymo metodiką, pagal kurią nustatomas pakuotės svoris.

 

Pakuočių apskaita vykdoma ir apskaitos ataskaitos teikiamos naudojantis GPAIS (www.gpais.eu)

vadovaujantis šiais principais:

1) tuščia pakuotė ir gaminių pripildyta pakuotė apskaitomos atskirai;

2) pagal medžiagas, iš kurių pakuotės pagamintos, tuščios pakuotės ir gaminių pripildytos pakuotės skirstomos į stiklines, plastikines, PET, popierines ir kartonines, metalines, kombinuotąsias, medines, kitas pakuotes;

3) apskaitant kombinuotąsias pakuotes, papildomai nurodoma vyraujanti medžiaga šiose kombinuotosiose pakuotėse;

4) gaminių pripildytos pakuotės skirstomos į prekinę (pirminę), grupinę (antrinę) ir transporto (tretinę) pakuotę, kurios pagal naudojimo būdą skirstomos į vienkartinę ir daugkartinę pakuotę, o pagal tiekimo Lietuvos rinkai būdą – į savoms reikmėms sunaudotą ir perleistą kitam asmeniui pakuotę;

5) vienkartinė gaminių pripildyta pakuotė ir daugkartinė gaminių pripildyta pakuotė apskaitomos atskirai;

6) savoms reikmėms sunaudota gaminių pripildyta pakuotė ir perleista kitam asmeniui gaminių pripildyta pakuotė apskaitomos atskirai;

7) gaminių pripildyta pakuotė ir gaminių pripildyta pakuotė, už kurią privaloma imti užstatą, apskaitomos atskirai;

8) vienkartinė pakuotė, už kurią privaloma imti užstatą, ir daugkartinė pakuotė, už kurią privaloma imti užstatą, apskaitomos atskirai;

9) pakuotės svoris apskaitomas nurodant pakuotės svorį, įskaičius jos komponentų ir pagalbinių elementų svorį. Pakuotės komponentų ir pagalbinių elementų svoris gali būti nurodomas atskirai;

10) pakuotės, kurios skirtos naudoti ir naudojamos pakartotinai be pradinio apdirbimo (pavyzdžiui, mediniai padėklai), privalo būti apskaitomos kaip daugkartinės pakuotės. Išpakavus tokias iš gamintojų ir (ar) importuotojų gautas gaminių pripildytas daugkartines pakuotes, jos turi būti sugrąžintos šias pakuotes perleidusiems gamintojams ir (ar) importuotojams, jei sutartiniais pagrindais nesusitarta kitaip;

11) apskaitant vienkartines pakuotes papildomai nurodoma, kaip apdorojama tokia pakuotė (jos atliekos) – perdirbama ar neperdirbama.

 

Vedant pakuotės apskaitą GPAIS (www.gpais.eu):

1) sudaromi prekinių vienetų ir jų pakuočių sąrašai;

2) ne rečiau kaip kartą per ketvirtį pildomas atitinkamo kalendorinio metų ketvirčio (toliau – ketvirtis) pakuočių apskaitos žurnalas;

3) pasibaigus ketvirčiui, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo ketvirčio pabaigos suformuojama ir patvirtinama ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinė. Jei per šį terminą ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinė nepatvirtinama, už pakuočių apskaitos vykdymą atsakingas asmuo atsako administracine tvarka;

4) pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų suformuojama metinė pakuočių apskaitos ataskaita ir ne vėliau kaip per 50 kalendorinių dienų pateikiama Aplinkos apsaugos agentūros vertinimui. Įmonės veiklos vykdymo nutraukimo ar išregistravimo atveju metinė pakuočių apskaitos ataskaita privalo būti suformuota ir pateikta Aplinkos apsaugos agentūros vertinimui iki įmonės veiklos vykdymo nutraukimo arba iki veiklos išregistravimo.

Patvirtinus ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinę, koreguoti to ketvirčio pakuočių apskaitos duomenis, kuriais remiantis suformuota ir patvirtinta tokia suvestinė, galima tik nurodžius šių duomenų koregavimo priežastį. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams ir kitiems įgaliotiems pareigūnams pareikalavus, už pakuočių apskaitos vykdymą atsakingas asmuo privalo nedelsiant pateikti pakuočių apskaitos duomenų koregavimo priežastį pagrindžiančius įrodymus ir (ar) informaciją.

Pakuočių apskaitoje pateikti duomenys ir informacija turi būti pagrįsti kituose įmonės apskaitos dokumentuose, pirkimo – pardavimo dokumentuose, prekių įvežimo (importo) į Lietuvos Respubliką ir išvežimo (eksporto) iš Lietuvos Respublikos dokumentuose, transportavimo dokumentuose ir kituose dokumentuose, patvirtinančiuose pakuočių buvimą ir judėjimą, pateikta informacija.

Daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, apskaitoje ir vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, ir jų atliekų apskaitoje pateikta informacija privalo sutapti su brūkšninio kodo atpažinimo programų duomenimis.

Svarbu: Gamintojai / importuotojai, kurie išleidžia į rinką savų reikmių pakuotę privalo vesti ir atliekų susidarymo apskaitą (gpais papildomai registruojasi kaip atliekų darytojai).

naudinga informacija. KALENDORIUS


VASARIO 15 D.

Paskutinė deklaracijų FR0524 už praėjusius kalendorinius metus pateikimo Mokesčių Inspekcijai diena

BALANDŽIO 1 – 19 D.

Metinio į LR vidaus rinką tiekiamų pakuočių kiekio tikslinimo laikotarpis po I ketvirčio

LIEPOS 1 – 19 D.

Metinio į LR vidaus rinką tiekiamų pakuočių kiekio tikslinimo laikotarpis po II ketvirčio

SPALIO 1 – 19 D.

Metinio į LR vidaus rinką tiekiamų pakuočių kiekio tikslinimo laikotarpis po III ketvirčio

GRUODŽIO 1 D.

Sutarčių pasirašymas/pratęsimas (pasirašant 1 Priedą) ir prognozinių kiekių pateikimas

GRUODŽIO 1 – 10 D.

Metinio į LR vidaus rinką tiekiamų pakuočių kiekio tikslinimo laikotarpis (tikslinama atsižvelgiant į spalio, lapkričio mėn.)

GRUODŽIO MĖN. 20 D.

Sausio 10 d. Galutinis per kalendorinius metus į LR vidaus rinką išleisto pakuočių kiekio tikslinimas.