TEISINĖ INFORMACIJA


Teisės aktai, reglamentuojantys pakuočių ir apmokestinamųjų gaminių tvarkymą:MetaiApmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų pavadinimasNaudojimas ir (ar) perdirbimas*Užduotis (procentais), atsižvelgiant į tiektų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių kiekį
2016 stiklinė pakuotė perdirbimas 65
2017 65
2018 68
2019 68
nuo 2020 70
2016 plastikinė, įskaitant PET (polietilentereftalato), pakuotė naudojimas, iš jo perdirbimas 50
45
nuo 2017 naudojimas, iš jo perdirbimas 50
37
nuo 2016 kombinuota pakuotė naudojimas, iš jo perdirbimas 25
nuo 2016 kombinuota pakuotė (vyraujanti medžiaga – popierius ir kartonas) naudojimas, iš jo perdirbimas 25
20
nuo 2016 metalinė pakuotė perdirbimas 54
nuo 2016 popierinė ir kartoninė pakuotė naudojimas, iš jo perdirbimas 80
76
nuo 2016 medinė pakuotė naudojimas, iš jo perdirbimas 45
35
nuo 2016 kita pakuotė naudojimas, iš jo perdirbimas 45
22


Gamintojų ir importuotojų pareigos:

  • Registruotis aplinkos ministro nustatyta tvarka (PPATĮ 7 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
  • Organizuoti rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą visų pakuočių atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai supakuotus gaminius, ir (ar) dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemoseir, jeigu tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, už kurių vienkartinę pakuotę pagal PPATĮ 11 straipsnio 2 dalį nustatytas užstatas, dalyvauti užstato už vienkartines pakuotes sistemoje (PPATĮ 7 straipsnio 1 dalies 2 punktas).
  • Aplinkos ministro nustatyta tvarkašviesti ir informuoti visuomenę pakuočių atliekų tvarkymo klausimais: apie netinkamo pakuočių atliekų tvarkymo žalą aplinkai ir žmonių sveikatai, pakuočių atliekų tvarkymo galimybes ir pan. (PPATĮ 7 straipsnio 1 dalies 3 punktas).
  • Apmokėti šios dalies nurodyto pakuočių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo išlaidasir (ar) dalyvavimo užstato už vienkartines pakuotes sistemoje išlaidas, susijusias su užstato sistemoje surenkamų vienkartinių pakuočių atliekų sutvarkymu ir užstato už vienkartines pakuotes sistemos administravimu, taip pat aukščiau nurodytas visuomenės informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas (PPATĮ 7 straipsnio 1 dalies 4 punktas).
  • Tvarkyti pakuočių apskaitą ir atsiskaityti aplinkos ministro nustatyta tvarka (PPATĮ 7 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Apskaitos taisyklės nustatytos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių V skyriuje (užstato sistemos pakuočių apskaita VI skyriuje).
  • Pakuotes ir supakuotus gaminius Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiantysgamintojai ir importuotojai privalo imtis visų priemonių, kad tuščios prekinės, grupinės, transporto pakuotės ir šių pakuočių atliekos būtų tvarkomos vadovaujantis PPATĮ 3 straipsnyje nustatytais prioritetais (atliekų susidarymo prevencija, pakartotinis naudojimas, perdirbimas, panaudojimas energijai gauti, šalinimas sąvartyne) (PPATĮ 7 straipsnio 2 dalis).
  • Gamintojai ir importuotojai privalo Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka mokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis, jeigu nevykdo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų pakuočių atliekų tvarkymo užduočių (PPATĮ 7 straipsnio 3 dalis).


TERMINŲ ŽODYNAS


Antrinė (grupinė) pakuotė. Tai pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio. 

Antrinės žaliavos. Tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir perdirbti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos. 

Apmokestinamieji gaminiai.
  Pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą apmokestinami gaminiai. 

Atliekos. Medžiaga ar daiktas, kurių turėtojas atsikrato, ketina ar privalo atsikratyti. 

Atliekų apdorojimas. Atliekų naudojimo ar šalinimo veikla, įskaitant jų paruošimą naudoti arba šalinti. 

Atliekų perdirbimas. Atliekų naudojimo veikla, kai atliekas sudarančios medžiagos perdirbamos į tos pačios ar kitos paskirties produktus ar medžiagas. Ši veikla apima organinių medžiagų perdirbimą, tačiau neapima naudojimo energijai gauti ir perdirbimo į medžiagas, kurios turi būti naudojamos kaip kuras ar užpildas. 

Atliekų rūšiavimas jų susidarymo vietoje. Atliekų atskyrimas jų susidarymo vietoje atsižvelgiant į jų rūšį ir pobūdį, siekiant jas atskirai surinkti. 

Atliekų surinkimas. Atliekų atskyrimas jų susidarymo vietoje atsižvelgiant į jų rūšį ir pobūdį, siekiant jas atskirai surinkti. 

Atliekų šalinimas. Veikla, nepriskiriama prie atliekų naudojimo, net jei antrinis tokios veiklos rezultatas yra medžiagų ar energijos gavimas. Nebaigtinį atliekų šalinimo veiklų sąrašą nustato Aplinkos ministerija. 

Atliekų turėtojas. Atliekų darytojas arba asmuo, turintis atliekų. 

Atliekų tvarkymas. Atliekų surinkimas, vežimas, naudojimas ir šalinimas, šių veiklų organizavimas ir stebėsena, šalinimo vietų vėlesnė priežiūra, įskaitant, kai minėtus veiksmus atlieka prekiautojas atliekomis ar tarpininkas. 

Atliekų tvarkytojas. Įmonė, kuri surenka ir (ar) veža, ir (ar) naudoja, ir (ar) šalina atliekas, atlieka šių veiklų organizavimą ir stebėseną, šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą. Prie atliekų tvarkytojų priskiriami prekiautojai atliekomis ar tarpininkai, vykdantys nurodytą veiklą. 

Atliekų vežėjas. Įmonė, kuri priima atliekas iš jų turėtojo, jas veža ir perduoda atliekų naudotojui ar šalintojui. 

Atliekų vežimas. Atliekų paėmimas iš jų turėtojo, vežimas ir perdavimas atliekų naudotojui ar šalintojui. 

Energijos gavyba. Degių pakuočių atliekų naudojimas energijai gauti, jas deginant atskirai ar kartu su kitomis atliekomis ir naudojant gautą šilumą. 

Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyti dokumentai, patvirtinantys gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą. 

Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymas. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkimas ir perdirbimas arba gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkimas ir naudojimas pagal Vyriausybės nustatytą užduotį (gaminių ir (ar) pakuočių atliekų šalinimas nėra sutvarkymas). Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymo reikalavimus nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. 

Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas. Rašytinėmis sutartimis pagrįstas gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir perdavimo atliekų tvarkytojams planavimas ir šių veiklų vykdymo koordinavimas. 

Gaminių sunaudojimas savoms reikmėms. Į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtų ar Lietuvos Respublikos teritorijoje pagamintų gaminių (elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių, alyvų, apmokestinamųjų gaminių) naudojimas savo vykdomoje veikloje, neperleidžiant jų kitam asmeniui. 

Gamintojas (pakuočių naudotojas). Asmuo, gaminantis ir (ar) pakuojantis gaminius, net jeigu pakavimo operacijas sutartiniais pagrindais atlieka kitas asmuo. 

Importuotojas. Teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, kuris importuoja ir (ar) iš kitos valstybės įveža supakuotus gaminius į Lietuvos Respublikos teritoriją. 

Komunalinės atliekos. Buitinės (buityje susidarančios) atliekos ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas. 

Komunalinių atliekų tvarkymo sistema. Organizacinių, techninių ir teisinių priemonių visuma, susijusi su savivaldybių funkcijų įgyvendinimu atliekų tvarkymo srityje. 

Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius. Vienos, kelių ar visų į komunalinių atliekų tvarkymo regioną įeinančių savivaldybių įsteigtas juridinis asmuo, savivaldybės (savivaldybių) pavedimu atliekantis komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas ir (ar) teikiantis atliekų tvarkymo paslaugas. 

Organinis perdirbimas. Aerobinis (kompostavimas) ar anaerobinis (biometanizavimas) pakuočių atliekų biologiškai skylančios dalies apdorojimas naudojant mikroorganizmus, kurio metu gaunama stabilizuota organinė liekana arba metanas. Šalinimas į sąvartyną negali būti laikomas pakuočių atliekų organinio perdirbimo būdu. 

Pakartotinis naudojimas. Veikla, kai prie atliekų nepriskiriami produktai ar jų sudedamosios dalys vėl naudojami tam pačiam tikslui, kuriam buvo sukurti. 

Pakuočių atliekos. Pakuotės ir pakuočių medžiagos, kurios pagal Atliekų tvarkymo įstatyme pateiktą atliekų apibrėžimą priskiriamos atliekoms, išskyrus pakuočių gamybos atliekas. 

Pakuočių atliekų tvarkymas. Pakuočių atliekų surinkimo, vežimo, naudojimo ir šalinimo veikla. 

Pakuočių gamintojas. Asmuo, kuris gamina ir (ar) įveža į Lietuvos Respublikos teritoriją tuščias pakuotes, skirtas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai. 

Pakuotė. Gaminys, pagamintas iš bet kokių medžiagų ir skirtas gaminiams pakuoti, apsaugoti, gabenti ir pateikti vartotojams ar gaminių naudotojams. 

Pakuočių rūšys. Stiklinė pakuotė, plastikinė pakuotė, PET (polietileno tereftalatas) pakuotė, kombinuota pakuotė, metalinė pakuotė, popierinė ir kartoninė pakuotė, kita pakuotė. 

Paruošimas naudoti pakartotinai. Atliekomis tapusių produktų ar jų sudedamųjų dalių tikrinimas, valymas ar taisymas siekiant, kad jie vėl būtų tinkami naudoti be pradinio apdirbimo. 

Perdirbimas. Pakuočių atliekas sudarančių medžiagų perdirbimas gamybos proceso metu, įskaitant organinį perdirbimą, bet išskyrus naudojimą energijai gauti, norint pakuočių atliekas sudarančias medžiagas panaudoti pagal pirminę ar kitokią paskirtį. 

Pradinis apdorojimas. Fizikiniai, terminiai, cheminiai ar biologiniai procesai, įskaitant rūšiavimą, kurių metu pakeičiamos atliekų savybės tam, kad sumažėtų jų tūris ar pavojingumas, supaprastėtų ir pagerėtų atliekų naudojimas. 

Prekinė, arba pirminė, pakuotė. Pakuotė, kuri kartu su gaminiu sudaro prekinį vienetą ir pateikiama vartotojams ar gaminio naudotojams. 

Prevencija. Pakuotę sudarančių dalių ir medžiagų bei pakuočių atliekose esančių dalių ir medžiagų, taip pat pakuočių ir pakuočių atliekų, susidarančių gamybos proceso, pardavimo, naudojimo ir pašalinimo metu, kiekio ir kenksmingumo aplinkai mažinimas. 

Rūšiuojamasis atliekų surinkimas. Atliekų surinkimas, kai jos atskiriamos pagal rūšį ir pobūdį siekiant palengvinti specialų tos rūšies ir pobūdžio atliekų apdorojimą. 

Sąvartynas. Atliekų šalinimo įrenginys ant žemės ar žemėje (po žeme). Sąvartynams taip pat priklauso atliekų šalinimo įrenginiai, kuriuose atliekų darytojas šalina savo atliekas jų susidarymo vietoje, ir nuolatiniai (veikiantys ilgiau negu vienus metus) įrenginiai, naudojami laikinai laikyti atliekas, išskyrus įrenginius, kuriuose atliekos iškraunamos, kad būtų paruoštos toliau pervežti naudojimui, pradiniam apdorojimui ar šalinimui; įrenginiai, kuriuose atliekos laikomos iki naudojimo ar pradinio apdorojimo trumpiau negu trejus metus, ir įrenginiai, kuriuose atliekos laikomos iki šalinimo trumpiau negu vienus metus. 

Tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai. Lietuvos Respublikoje pagamintų gaminiais pripildytų pakuočių atlygintinai arba neatlygintinai perleidimas kitam asmeniui Lietuvos Respublikoje ar sunaudojimas gamintojo reikmėms. 

Tretinė (transporto) pakuotė. Tai pakuotė, kuri palengvina pirminėje ir (ar) antrinėje pakuotėje supakuotų gaminių gabenimą, tvarkymą ir gabenimo metu apsaugo nuo pažeidimo. Tretinei pakuotei nepriklauso kelių, geležinkelių, laivų ir lėktuvų konteineriai. 

Ūkinės veiklos vykdytojai. Pakuočių medžiagų tiekėjai, pakuočių gamintojai, importuotojai ir naudotojai, supakuotų gaminių importuotojai, pardavėjai, atliekų tvarkytojai. 

Ženklinimas. Ženklinimo rekvizitų pateikimas ant prekės ar prekės pakuotės ar bendros prekės pakuotės spausdinant, priklijuojant etiketę, naudojant pritvirtinamą ženklą, reljefu as kitokiu būdu. 

Ženklinimo rekvizitai. Spausdintinė, rašytinė ar grafinė informacija apie prekę: prekės pavadinimas, gamintojas, jo adresas, prekės ženklas, tinkamumo terminas, masė, tūris, pagaminimo data ir kt.