Tapkite organizacijos nariu


Gamintojo atsakomybės įgyvendinimas

Vienas iš pamatinių aplinkosaugos principų yra „gamintojo atsakomybės“ principas (angl. EPR – Extended producer responsibility). Gamintojai ir importuotojai, įgyvendindami gamintojo atsakomybę, turi įstatyminę pareigą tvarkyti išleistų į Lietuvos rinką gaminių pakuotės atliekas.
Gamintojai ir importuotojai prekinių pakuočių tvarkymą šiandien finansuoja arba mokėdami aplinkos taršos mokestį, arba priklausydami organizacijai, kolektyviai organizuojančiai pakuočių atliekų tvarkymą.

Priklausant organizacijai, mokamas įkainis (€/t), kuris yra skirtingas kiekvienai pakuotės rūšiai. Viešųjų konkursų principu organizuojamas ir finansuojamas pakuočių atliekų tvarkymas šalyje, kuris yra patvirtinamas atliekų tvarkytojams išrašius pakuotės atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus.

Šie dokumentai yra pagrindas, kuriuo patvirtinama, jog įvykdytos valstybinės pakuočių atliekų tvarkymo užduotys ir dėl šios priežasties gamintojai ir importuotojai yra atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos taršą pakuotės atliekomis.

Taip pat, priklausant organizacijai rūpinamasi ne tik į rinką išleistų pakuočių atliekų kiekio tvarkymu, tačiau ir prisidedama prie atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo, konteinerių infrastruktūros vystymo bei visuomenės edukacijos.

Nuo pareigos finansuoti pakuočių atliekų tvarkymą yra atleidžiamos įmonės, į vidaus rinką bendrai išleidžiančios ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuotės.


Pareigų pavedimas organizacijai

Gamintojai ir importuotojai kiekvienais metais iki gruodžio 1 dienos privalo pavesti pasirinktai organizacijai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ateinančiais kalendoriniais metais.

Jei gamintojas ar importuotojas veiklą pradeda vykdyti po gruodžio 1 dienos, organizacijai pareigų vykdymą privaloma pavesti per vieną mėnesį nuo registravimosi Gamintojų ir importuotojų sąvade dienos. Gamintojai ir importuotojai, pavedę savo pareigas vykdyti vienai organizacijai, negali pavesti savo pareigų vykdymo kitai organizacijai einamųjų kalendorinių metų laikotarpiu (išskyrus atvejus, kai organizacijai išduotos licencijos galiojimas yra sustabdytas arba panaikintas).

     
 

Naujai įsteigtoms įmonėms

Naujai įsteigta įmonė, kuri pradėjo gaminiais pripildytų pakuočių tiekimą Lietuvos vidaus rinkai, turi:

  • Registruotis Gamintojų importuotojų Sąvade
  • Pradėti vesti pakuočių apskaitą
  • Planuoti per metus į rinką išleidžiamų pakuočių kiekius
  • Jei bendras į LR rinką tiekiamų pakuočių kiekis viršija 0,5 tonos, kreiptis į organizaciją dėl sutarties ir 1 priedo pasirašymo
  • Pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, VMI pateikti deklaraciją FR0524
     

Esamiems ir būsimiems nariams

Jei įmonė į rinką tiekia pakuotę ir nori pavesti pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą Žaliajam taškui, turi:

  • Vesti pakuočių apskaitą
  • Planuoti per metus į rinką išleidžiamų pakuočių kiekius
  • Jei bendras į LR rinką tiekiamų pakuočių kiekis viršija 0,5 tonos, kreiptis į organizaciją dėl sutarties ir (ar) 1 priedo pasirašymo
  • Pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, VMI pateikti deklaraciją FR0524
 
     
     


atsakomybė pasirinkti

Gamintojai ir importuotojai pavesdami organizacijoms gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą, pasirenka partnerį, kuris ne vien gali garantuoti tinkamai įvykdytas pareigas, tačiau ir geriausiai atstovauti verslo interesus atliekų tvarkymo sektoriuje. 

Norint pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Organizacija „Žaliasis taškas“, prašome el. paštu biuras@ztl.lt atsiųsti savo įmonės rekvizitusmonės pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas, registracijos ir korespondencijos adresas, kontaktinis tel. nr., el. pašto adresas asmens, kuris bus atsakingas už pakuočių atliekų apskaitą). 

Jūsų nurodytu el. paštu išsiųsime Jums prisijungimus prie mūsų informacinės sistemos bei tolimesnę instrukciją dėl dokumentų pasirašymo.

Sutartis su Žaliuoju tašku susideda iš pagrindinės Sutarties (Sutartis dėl apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo) bei 1 Priedo .


Pagrindinė Sutartis pasirašoma vieną kartą. 1 priedas, kuriame nurodomi einamųjų metų pakuočių atliekų tvarkymo tarifai, yra laikomas sutarties pratęsimu. Kiekvienais metais iki gruodžio mėn. 1 d. įmonė pasirašydama šį priedą patvirtina, jog paveda organizacijai pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą sekantiems metams.

Sutarties pavyzdys: 


Pasirašant 1 Priedą, skiltyje „Planuojamas išleisti į vidaus rinką pakuočių kiekis“ užpildoma metinė pakuočių tiekimo vidaus rinkai prognozė. Taip pat, šie duomenys pateikiami elektroninėje Žaliojo taško informacinėje sistemoje, kur metų bėgyje gali būti tikslinami.

priklausymas organizacijai ir pareigos

Pavedus Žaliajam taškui organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą, gaunami prisijungimai prie informacinės sistemos, kurioje turi būti pateikiami pakuotės išleidimo į rinką duomenys. Atsižvelgiant į kiekvieno ketvirčio rezultatus, pagal poreikį, koreguojamas metinis kiekis. Duomenys apie pakuotes gali būti tikslinami tik sutartyje numatytais terminais. 

Tikslinimo terminai:

Balandžio mėn. 1 – 19 d.

Liepos mėn. 1 – 19 d.

Spalio mėn. 1 – 19 d.

Gruodžio mėn. 1 – 10 d.

Gruodžio mėn. 20 – sausio mėn. 10 d.


Pagal galiojančius teisės aktus, pasibaigus metams, per 42 d. organizacijos nariams išduodame „Patvirtinimus apie pakuočių atliekų sutvarkymo užduočių įvykdymą“. Patvirtinimo rašto pagrindu yra pildoma bei teikiama Deklaracija FR0524 Mokesčių inspekcijai iki vasario mėn. 15 d. (imtinai).