Pakuočių atitiktis


LR ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2015 m. spalio 30 d. priimtas įsakymas Nr. 4-701/D1-793 „Dėl LR vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nustatytiems reikalavimams“ nustato Lietuvos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties įgyvendinimo ir reikalavimų laikymosi priežiūros tvarką.

Kas turi vadovautis pakuočių atitikties reikalavimais?

  • Gaminius pakuojantys (net jeigu pakavimo funkcijas sutartiniais pagrindais atlieka kitas asmuo) gamintojai (pakuočių naudotojai)
  • Importuotojai, importuojantys ir (ar) iš kitos valstybės įvežantys gaminiais pripildytą pakuotę į Lietuvos Respublikos teritoriją
  • Tuščių pakuočių ir pakuočių komponentų, medžiagų gamintojai ir importuotojai
  • Rinkai tiekiamų pakuočių atitikties nurodytiems pakuočių reikalavimams priežiūrą atliekanti kontroliuojanti institucija

Tvarkos aprašas taikomas visoms rinkai tiekiamoms tuščioms ir gaminių pripildytoms pakuotėms, išskyrus gaminių pripildytas pakuotes, naudojamas savoms reikmėms*.

Pakuotėms, kurias ūkio subjektai yra pagaminę ir (ar) įsigiję iki šio įsakymo įsigaliojimo (2016 m. sausio mėn. 1 d.), pareiga rengti pakuočių atitiktį patvirtinančius dokumentus taikoma nuo 2020 m. sausio 1 d.

*Pakuočių sunaudojimas savoms reikmėms – į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtų ar Lietuvos Respublikos teritorijoje pagamintų supakuotų gaminių išpakavimas siekiant šiuos gaminius panaudoti savo vykdomoje veikloje ar perleisti kitam asmeniui.


Pakuočių atitiktį patvirtinantys dokumentai

Pagal Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos viršininko 2015 m. gruodžio 15 d įsakymą Nr. 1R-128 „Pavyzdinis dokumentų, kurie patvirtina pakuočių atitiktį pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems reikalavimams, sąrašas“ gamintojo (pakuočių naudotojo) ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme pakuotėms nustatytus reikalavimams ir (ar) 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL 1994 L 365, p. 10), atitinkamiems reikalavimams, gali būti pateikiamas pakuotes lydinčiuose dokumentuose:
  • Sąskaitose faktūrose
  • Krovinio gabenimo dokumentuose ir pan.
  • Atskiruose pakuotės atitiktį patvirtinančiuose rašytiniuose dokumentuose

Ūkio subjektai, rinkos priežiūros institucijos prašymu, turi pateikti pakuočių atitiktį Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus.